Administratorem danych osobowych jest ZUH MARBUD z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Wiśniowa 5.

Użytkownik serwisu – każda osoba korzystająca z serwisu.

Serwis http://gucioszczyrk.pl

 

  1. DANE OSOBOWE

Administrator przetwarza dane osobowe poprzez gromadzenie plików cookies.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 18 ust. 1 i ust.2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z póżn.zm.) oraz art. 6 RODO.

 

  1. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator może udzielić informacji o danych, o których mowa powyżej, upoważnionym organom państwa na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Administrator, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w art. 18 ww. ustawy, które są:

– niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,

– niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, na co Użytkownik wyraża zgodę,

– niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1,

– dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

Administrator jest obowiązany zapewnić Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o:

– możliwości korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, o ile są spełnione warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

– udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną,

– podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie,

– przekazania, jeżeli usługodawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do przetwarzania danych, o których mowa w art. 18 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administrator może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z ww. uprawnienia.

  1. JAWNE DANE OSOBOWE

Serwis poza przypadkami wskazanymi powyżej nie udostępnia jawnych danych osobowych.

  1. KWESTIE TECHNICZNE

1.Warunkami technicznymi skorzystania z możliwości usług Serwisu http://gucioszczyrk.pl w szczególności rejestracji i przesłania formularza jest: połączenie z siecią Internet oraz korzystanie z przeglądarki WWW poprawnie obsługującej standardy: HTML 4.01, CSS, javascript.
2. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych ułatwiających logowanie zarejestrowanego Członka. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nie usuwanie ich z dysku.
3. Istnieje przy tym możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera. 4.Efektem takiej zmiany może być jednak utrata pewnych funkcji Serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w komunikacji elektronicznej wynikające z przyczyn niezależnych od niego, zwłaszcza wadliwego systemu informatycznego Użytkownika.

  1. ZMIANY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA
  2. Administratorowi przysługuje prawo zmiany Polityki prywatności niniejszego serwisu w każdej chwili.
  3. Nowa Polityka prywatności Serwisu zaczyna obowiązywać w chwili opublikowania na stronie serwisu.
  4. KONTAKT

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związkuz nawiązaniem i utrzymaniem komunikacji jest: ZHU MARBUD Mariusz Wawrzyniak, ul.Wiśniowa 5, 41-600 Świetochłowice, NIP: 627-000-17-51,

REGON: 271057369 , która przetwarza dane osobowe zgodne z polityką prywatności dostępną na stronie internetowej:

Menu